contact informatie retreats

Blijf op de hoogte van Retreats!

Start vandaag met verdieping, ontspanning én nieuwe energie. Schrijf je in voor onze mailings.

Meld je aan

Algemene voorwaarden

1.                  Definities

Aanbod / Aanbieding

Ieder aanbod van het Retreats tot het aangaan van een Overeenkomst;

Retreats

Retreats (KvK-dossiernummer: 08111154), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Diensten

Alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die op basis van de Overeenkomst door Retreats worden verricht jegens de Wederpartij, in de ruimste zin;

Overeenkomst

Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Retreats verlenen van Diensten aan de Wederpartij;

Partij(en)

Retreats en de Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk

Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Retreats;

Wederpartij

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Retreats een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of die met Retreats een Overeenkomst aangaat.

2.                  Toepasselijkheid

2.1.              Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2.              Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

2.3.              De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Retreats uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Retreats van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4.              In geval van nietigheid of vernietiging door de Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5.              Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6.              Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3.                  Aanbiedingen

3.1.              Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2.              Een door de Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Retreats gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Retreats worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Retreats tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de Wederpartij geleden schade.

3.3.              Een door de Wederpartij gegeven opdracht kan door Retreats worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

3.4.              Als de Wederpartij aan Retreats met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, en dergelijke verstrekt, mag Retreats uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. De Wederpartij vrijwaart Retreats tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, en dergelijke.

3.5.              Een door Retreats aan de Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4.                  Totstandkoming van Overeenkomsten

4.1.              Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

(a)           door acceptatie door de Wederpartij van een Aanbod;

(b)           door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

(c)           doordat Retreats feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de Wederpartij.

4.2.              De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

4.3.              Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Retreats . Retreats is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Retreats is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan de Wederpartij door te belasten.

4.4.              Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Retreats binden Retreats slechts tegenover de Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Retreats Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Wederpartij.

5.                  Prijzen en tarieven

5.1.              In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en deze zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven - exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

5.2.              Wordt door de Wederpartij een opdracht verstrekt aan Retreats zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.3.              Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Retreats nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Retreats) worden doorberekend aan de Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

5.4.              Indien echter de verhoogde prijs die Retreats wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.3. ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Retreats betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Retreats in dat geval onder geen beding jegens de Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door de Wederpartij geleden schade te vergoeden.

6.                  Betaling

6.1.              Terzake de door Retreats uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Retreats een factuur gestuurd naar de Wederpartij.

6.2.              Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Retreats aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Retreats bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

6.3.               Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is, indien sprake is van een handelsovereenkomst), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Wederpartij, welke kosten hierbij ingeval de Wederpartij een ondernemer is door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Retreats om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Ingeval de Wederpartij een consument is, maakt Retreats inzake de buitengerechtelijke kosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de Wederpartij-consument wordt voldaan.

6.4.              Indien de Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3., zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

6.5.              Door de Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

6.6.              Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Retreats op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Retreats jegens de Wederpartij.

6.7.              Retreats is gerechtigd alle vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Retreats aan de Wederpartij, dan wel aan met de Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

6.8.              Alle vorderingen van Retreats op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

(a)  indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Retreats omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Retreats ;

(b)  indien Retreats de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.3. en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

(c)  in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, liquidatie of faillissement van de Wederpartij of – voor zover de Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op de Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6.9.              Retreats is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Retreats bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

6.10.            Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Retreats van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Retreats worden gebracht.

6.11.            Op Retreats rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Retreats (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

6.12.            Een vordering betreffende een door Retreats geleverde Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Diensten, ook niet indien deze te leveren Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

7.                  Levertijd

7.1.              De door Retreats in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2.              De door Retreats opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, en dergelijke in het bezit zijn van Retreats en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3.              Bij vaststelling van de levertijd gaat Retreats er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4.              Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Retreats bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Retreats de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Retreats kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Retreats dit toelaat.

7.5.              Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Retreats wegens een tekortkoming van de Wederpartij wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Retreats kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Retreats dit toelaat.

7.6.              Retreats is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4. en 7.5. van deze Voorwaarden, alleen dan in verzuim indien zij van de Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. De Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Retreats en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.                  Annulering

8.1.              Annulering door de Wederpartij moet altijd Schriftelijk geschieden en is slechts mogelijk indien de Wederpartij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna genoemde bedragen aan Retreats te betalen: 

a. Bij annulering meer dan vier weken voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de Overeenkomst is de Wederpartij geen vergoeding verschuldigd.

b. Bij annulering vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst dan wel minder dan vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst is de Wederpartij 100% van de overeengekomen vergoeding aan Retreats verschuldigd. 

8.2.              De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Retreats tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.

8.3.              Indien Retreats voor de annulering van de Overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze bedragen door de Wederpartij per omgaande volledig aan Retreats worden betaald, ongeacht het moment van annulering.

9.                  Vervaltermijnen

9.1.              Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Retreats in verband met verleende Diensten na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Retreats.

9.2.              Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervalt in het geval binnen de in artikel 9.1. vermelde termijn door de Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij Retreats in verband met door haar verleende Diensten iedere rechtsvordering dienaangaande van de Wederpartij eveneens, indien Retreats niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 15 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

10.               Ontbinding

10.1.            Ingeval de Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Retreats het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Retreats tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Retreats toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Retreats in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10.2.            Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van (de onderneming van) de Wederpartij of als de Wederpartij zijn onderneming staakt of – voor zover de Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – als op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd of als de Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Retreats het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Retreats tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Retreats op volledige schadevergoeding.

11.               Aansprakelijkheid en verzekering

11.1.            Retreats is aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Retreats toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Retreats verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Retreats en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

11.2.            Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

(a)  vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

(b)  schade ontstaan door handelen of nalaten van de Wederpartij of derden in strijd met door Retreats verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en/of de Voorwaarden;

(c)  schade als direct gevolg van door of namens de Wederpartij aan Retreats verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

11.3.            Indien:

(a)  het voor Retreats ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

(b)  de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

(c)  de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,

is de vergoeding van de schade beperkt tot driemaal het bedrag dat door Retreats voor de onderhavige Overeenkomst (exclusief BTW) met de Wederpartij is overeengekomen met een maximum van € 1.000,00 (zegge: duizend euro).

11.4.            De Wederpartij vrijwaart Retreats tegen alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Retreats verrichte Diensten, voor zover Retreats jegens de Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

12.               Overmacht

12.1.            Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Retreats kan worden toegerekend.

12.2.            Onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1. wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

12.3.            In geval van overmacht heeft Retreats de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Retreats onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Retreats conform artikel 12.4. gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

12.4.            Indien Retreats bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13.               Geheimhouding

13.1.            Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2.            Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Retreats gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Retreats zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Retreats niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd bepalingen van dwingend recht.

14.               Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Retreats en de Wederpartij berusten bij Retreats . Indien voormelde rechten niet bij Retreats berusten, is de Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Retreats te verlenen.

15.               Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.            Op alle door Retreats gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2.            Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de Wederpartij en Retreats mochten ont­staan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij de Wederpartij een consument is en binnen een maand nadat Retreats zich schriftelijk jegens de Wederpartij op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

16.                Verwerking van persoonsgegevens

16.1.            Indien Retreats persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal Retreats met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Retreats wordt in dat geval aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.

16.2.            Retreats zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van de Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Retreats treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG.

16.3.            Retreats zal, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst, de betreffende persoonsgegevens niet delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens en Retreats zal, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst, geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van de Wederpartij. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de Europese Unie.

16.4.            Retreats vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de Wederpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de Wederpartij (een betrokkene zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing.

16.5.            Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 16 en de AVG zal onmiddellijk door Retreats aan de Wederpartij worden gemeld. Retreats zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.

16.6.            Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Retreats de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 16 naar de keuze van de Wederpartij in het geheel of gedeeltelijk aan hem terugbezorgen dan wel wissen.

Maak een keuze.