contact informatie retreats

Blijf op de hoogte van Retreats!

Start vandaag met verdieping, ontspanning én nieuwe energie. Schrijf je in voor onze mailings.

Meld je aan

Privacyregeling

Wij waarderen het zeer dat onze klanten ons vertrouwen in onze dienstverlening en dat willen wij serieus bewaken. Wij doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. De dossiers worden gescand en digitaal bewaard en zijn alleen in te zien middels beschermde wachtwoorden door de bevoegde personen. Informatie wordt alleen gebruikt binnen de afspraken over de dienstverlening tussen betrokkenen.

 

Retreats houdt een registratie bij van door u verstrekte medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

 

Doel verwerking

De gegevens van cliënten worden door ons verwerkt om optimale dienstverlening te kunnen waarborgen. De gegevens worden verder gebruikt voor administratieve afhandeling en ten behoeve van (anoniem( onderzoek aar de resultaten van de aangeboden diensten.

 

Persoonlijke gegevens

Retreats doet er alles aan zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens en informatie van cliënten om te gaan. Dit betekent dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Dit betekent ook dat informatie, in vertrouwen gegeven, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze, zonder toestemming van betrokkene, openlijk en/of herleidbaar bereikbaar of beschikbaar is voor derden.

 

Persoonlijke dossiers bevatten intakeformulieren, evaluatieformulieren en e.v. registratie van de persoonlijke coaching sessies. Deze dossiers worden opgeslagen in een daarvoor bestemde directory, genoemd ‘registratie persoonlijke gegevens’. De manager en coördinator van Retreats zijn de enige personen die toegang hebben tot de opgeslagen gegevens van cliënten.

 

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan hij/zij Retreats verzoeken deze te wijzigen.

 

Nadat de cliënt een programma bij ons heeft gevolgd, worden de gegevens minstens 7 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de manager en coördinator van Retreats deze gegevens in kunnen zien.

 

Onderzoek

Teneinde onze programma’s verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er onafhankelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt worden zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

 

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Vragen of suggesties

Deze privacyregelng is te vinden op onze website www.retreats.nl. Indien u van mening bent dat Retreats niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

 

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met het Retreats: welkom@retreats.nl of bel +31 628211218.

Maak een keuze.